Adres: ul. Piłsudskiego 34, 34-520 Poronin
tel: 18 207 41 86

Od 2 września rozpoczynamy rekrutację do mających się odbywać w najbliższych tygodniach zajęć dodatkowych dla dzieci z klas I – VIII Szkół Podstawowych w Gminie Poronin w ramach projektu „Wiem i potrafię”, koordynowanego przez Gminę Poronin:

  1. „Koduję i programuję” – programowanie i robotyka
  2.  „Laboratorium wiedzy i doświadczeń” – eksperymenty i doświadczenia laboratoryjne
  3. „Wsparcie na starcie” – wspomaganie nauki i wyrównywanie szans edukacyjnych

Wszystkie zajęcia będą się odbywały w godzinach pozalekcyjnych w salach chemicznych i informatycznych z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu i wyposażenia.
Regulamin rekrutacji oraz szczegóły można uzyskać w sekretariacie szkoły.

Gmina Poronin realizuje projekt „Wiem i potrafię” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czas trwania projektu od 01.04.2020 r. do 01.08.2022 r.